Tổng hợp Bảng giá TÊN MIỀN 2020

So sánh giá tên miền của các nhà cung cấp dịch vụ Tên miền tại Việt Nam.

Cập nhật: Tháng 02/2021

Xem thêm: Tổng hợp Bảng giá Hosting giá rẻ 2020. Hosting Việt NamHosting Quốc tế

VN
.vn
Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 350.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 350.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 350.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 350.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 350.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Tổng phí năm đầu: 770k
Phí gia hạn (1 năm): 460k

.com.vn
Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 250.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 250.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 250.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 250.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 250.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Tổng phí năm đầu: 670k
Phí gia hạn (1 năm): 360k

.net.vn
Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 250.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 250.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 250.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 250.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 250.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Tổng phí năm đầu: 670k
Phí gia hạn (1 năm): 360k

.biz.vn
Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 250.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 250.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 250.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 250.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 200.000 đ
Phí duy trì: 250.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Tổng phí năm đầu: 670k
Phí gia hạn (1 năm): 360k

.org.vn
Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Tổng phí năm đầu: 490k
Phí gia hạn (1 năm): 260k

.gov.vn
Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

.edu.vn
Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Tổng phí năm đầu: 490k
Phí gia hạn (1 năm): 260k

.pro.vn
Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Tổng phí năm đầu: 490k
Phí gia hạn (1 năm): 260k

.info.vn
Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Tổng phí năm đầu: 490k
Phí gia hạn (1 năm): 260k

.health.vn
Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Tổng phí năm đầu: 490k
Phí gia hạn (1 năm): 260k

.ac.vn
Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Phí đăng ký: 120.000 đ
Phí duy trì: 150.000đ
TK. Quản trị: 200.000đ

Tổng phí năm đầu: 490k
Phí gia hạn (1 năm): 260k

.name.vn
Phí đăng ký: 30.000 đ
Phí duy trì: 30.000đ
TK. Quản trị: 20.000đ

Phí đăng ký: 30.000 đ
Phí duy trì: 30.000đ
TK. Quản trị: 20.000đ

Phí đăng ký: 30.000 đ
Phí duy trì: 30.000đ
TK. Quản trị: 20.000đ

Phí đăng ký: 30.000 đ
Phí duy trì: 30.000đ
TK. Quản trị: 20.000đ

Phí đăng ký: 30.000 đ
Phí duy trì: 30.000đ
TK. Quản trị: 20.000đ

Tổng phí năm đầu: 82k
Phí gia hạn (1 năm): 52k

.Tên miền tiếng Việt
Phí đăng ký: Free
Phí duy trì: 20.000đ
TK. Quản trị: 20.000đ

Phí đăng ký: Free
Phí duy trì: 20.000đ
TK. Quản trị: 20.000đ

Phí đăng ký: Free
Phí duy trì: 20.000đ
TK. Quản trị: 20.000đ

Phí đăng ký: Free
Phí duy trì: 20.000đ
TK. Quản trị: 20.000đ

Phí đăng ký: Free
Phí duy trì: 20.000đ
TK. Quản trị: 20.000đ

.accountantsĐăng ký: 575.000đ
Phí duy trì/năm: 2.088.000đ

Đăng ký: 839.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.179.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.400.000 đ
.agencyĐăng ký: 138.000đ
Phí duy trì/năm: 443.000đ

Đăng ký: 219.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.artĐăng ký: 69.000đ
Phí duy trì/năm: 285.000 đ

Đăng ký: 89.000 đ
Phí duy trì/năm: 319.000 đ

.babyĐăng ký: 450.000đ
Phí duy trì/năm: 1.582.000 đ

Đăng ký: 519.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.656.000 đ

.bargainsĐăng ký: 460.000đ
Phí duy trì/năm: 664.000đ

Đăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 709.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.blog
Đăng ký: 179.000đ
Phí duy trì/năm: 655.000đ

Đăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Đăng ký: 750,000 đ
Phí duy trì/năm: 770,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 670.000 đ
.click
Đăng ký: 159.000đ
Phí duy trì/năm: 226.000đ

Đăng ký: 251.000 đ
Phí duy trì/năm: 251.000 đ

Đăng ký: 245.000đ
Phí duy trì/năm: 245.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 249.000 đ
.co
Đăng ký: 588.000đ
Phí duy trì/năm: 588.000 đ

Đăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Đăng ký: 800,000 đ
Phí duy trì/năm: 820,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 740.000 đ
Gia hạn 1 năm: 830k
.com
Đăng ký: 239.000đ
Phí duy trì/năm: 299.000 đ

Đăng ký: 239.000 đ
Phí duy trì/năm: 299.000 đ

Đăng ký: 239.000đ
Phí duy trì/năm: 299.000đ

Đăng ký: 289,000 đ
Phí duy trì/năm: 299,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 139.000 đ
Gia hạn 1 năm: 250k
.com.coĐăng ký: 271.000đ
Phí duy trì/năm: 271.000 đ

Đăng ký: 888.000 đ
Phí duy trì/năm: 888.000 đ

Đăng ký: 800,000 đ
Phí duy trì/năm: 820,000 đ

.credit
Đăng ký: 276.000đ
Phí duy trì/năm: 2.088.000đ

Đăng ký: 414.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.179.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.338.000 đ
Gia hạn 1 năm: 2.860k
.datingĐăng ký: 690.000đ
Phí duy trì/năm: 1.123.000đ

Đăng ký: 519.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.designĐăng ký: 319.000đ
Phí duy trì/năm: 972.000 đ

Đăng ký: 1.101.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.101.000 đ

.emailĐăng ký: 92.000đ
Phí duy trì/năm: 443.000 đ

Đăng ký: 159.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 504.000 đ
.helpĐăng ký: 610.000đ
Phí duy trì/năm: 610.000đ

Đăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 681.000 đ
.host
Đăng ký: 119.000đ
Phí duy trì/năm: 1.921.000đ

Đăng ký: 139.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.146.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 115.000 đ
Gia hạn 1 năm: 2.790k
.info
Đăng ký: 69.000đ
Phí duy trì/năm: 370.000đ

Đăng ký: 379.000 đ
Phí duy trì/năm: 379.000 đ

Đăng ký: 49.000đ
Phí duy trì/năm: 370.000đ

Đăng ký: 360,000 đ
Phí duy trì/năm: 380,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 79.000 đ
Gia hạn 1 năm: 250k
.inkĐăng ký: 319.000đ
Phí duy trì/năm: 601.000 đ

Đăng ký: 643.000 đ
Phí duy trì/năm: 643.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 580.000 đ
.irishĐăng ký: 230.000đ
Phí duy trì/năm: 332.000 đ

Đăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 369.000 đ

.kitchenĐăng ký: 460.000đ
Phí duy trì/năm: 1.123.000đ

Đăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.184.000 đ
.link
Đăng ký: 159.000đ
Phí duy trì/năm: 226.000đ

Đăng ký: 251.000 đ
Phí duy trì/năm: 251.000 đ

Đăng ký: 270.000đ
Phí duy trì/năm: 270.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 249.000 đ
Gia hạn 1 năm: 290k
.liveĐăng ký: 92.000đ
Phí duy trì/năm: 506.000 đ

Đăng ký: 159.000 đ
Phí duy trì/năm: 545.000 đ

.lolĐăng ký: 239.000đ
Phí duy trì/năm: 610.000đ

Đăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

.monsterĐăng ký: 39.000đ
Phí duy trì/năm: 290.000 đ

Đăng ký: 49.000 đ
Phí duy trì/năm: 309.000 đ

.movieĐăng ký: 1.150.000đ
Phí duy trì/năm: 6.328.000đ

Đăng ký: 1.656.000 đ
Phí duy trì/năm: 6.555.000 đ

.net
Đăng ký: 269.000đ
Phí duy trì/năm: 319.000 đ

Đăng ký: 269.000 đ
Phí duy trì/năm: 319.000 đ

Đăng ký: 269.000đ
Phí duy trì/năm: 299.000đ

Đăng ký: 290,000 đ
Phí duy trì/năm: 300,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 260.000 đ
Gia hạn 1 năm: 250k
.online
Đăng ký: 29.000đ
Phí duy trì/năm: 735.000đ

Đăng ký: 49.000 đ
Phí duy trì/năm: 839.000 đ

Đăng ký: 23.000đ
Phí duy trì/năm: 790.000đ

Đăng ký: 1,040,000 đ
Phí duy trì/năm: 1,060,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 28.000 đ
.oooĐăng ký: 633.000đ
Phí duy trì/năm: 633.000đ

Đăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 639.000 đ
.org
Đăng ký: 255.000đ
Phí duy trì/năm: 339.000 đ

Đăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

Đăng ký: 299.000đ
Phí duy trì/năm: 320.000đ

Đăng ký: 310,000 đ
Phí duy trì/năm: 320,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 339.000 đ
Gia hạn 1 năm: 250k
.photo
Đăng ký: 239.000đ
Phí duy trì/năm: 610.000đ

Đăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 612.000 đ
Gia hạn 1 năm: 870k
.pressĐăng ký: 119.000đ
Phí duy trì/năm: 1.440.000đ

Đăng ký: 139.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.626.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 115.000 đ
.recipesĐăng ký: 115.000đ
Phí duy trì/năm: 1.107.000đ

Đăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.166.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.169.000 đ
.servicesĐăng ký: 184.000đ
Phí duy trì/năm: 664.000đ

Đăng ký: 284.000 đ
Phí duy trì/năm: 709.000 đ

.site
Đăng ký: 49.000đ
Phí duy trì/năm: 588.000 đ

Đăng ký: 49.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Đăng ký: 23.000đ
Phí duy trì/năm: 770.000đ

Đăng ký: 910,000 đ
Phí duy trì/năm: 930,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 39.000 đ
.space
Đăng ký: 39.000đ
Phí duy trì/năm: 475.000 đ

Đăng ký: 49.000 đ
Phí duy trì/năm: 519.000 đ

Đăng ký: 475.000đ
Phí duy trì/năm: 475.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 35.000 đ
.store
Đăng ký: 49.000đ
Phí duy trì/năm: 1.175.000đ

Đăng ký: 49.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.329.000 đ

Đăng ký: 1.150.000đ
Phí duy trì/năm: 1.150.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 49.000 đ
.tech
Đăng ký: 99.000đ
Phí duy trì/năm: 1.040.000đ

Đăng ký: 99.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.166.000 đ

Đăng ký: 90.000đ
Phí duy trì/năm: 1.350.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 92.000 đ
Gia hạn 1 năm: 1.630k
.top
Đăng ký: 29.000đ
Phí duy trì/năm: 249.000 đ

Đăng ký: 39.000 đ
Phí duy trì/năm: 280.000 đ

Đăng ký: 39.000đ
Phí duy trì/năm: 278.000đ

Đăng ký: 370,000 đ
Phí duy trì/năm: 390,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 39.000 đ
.vip
Đăng ký: 109.000đ
Phí duy trì/năm: 339.000đ

Đăng ký: 129.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

Đăng ký: 345.000đ
Phí duy trì/năm: 345.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 415.000 đ
.website
Đăng ký: 39.000đ
Phí duy trì/năm: 475.000 đ

Đăng ký: 49.000 đ
Phí duy trì/năm: 519.000 đ

Đăng ký: 490,000 đ
Phí duy trì/năm: 510,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 35.000 đ
Gia hạn 1 năm: 620k
.wedding
Đăng ký: 655.000đ
Phí duy trì/năm: 655.000đ

Đăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 832.000 đ
Gia hạn 1 năm: 1.090k
.wiki
Đăng ký: 319.000đ
Phí duy trì/năm: 588.000 đ

Đăng ký: 643.000 đ
Phí duy trì/năm: 643.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 580.000 đ
Gia hạn 1 năm: 840k
.work
Đăng ký: 79.000đ
Phí duy trì/năm: 181.000đ

Đăng ký: 109.000 đ
Phí duy trì/năm: 189.000 đ

Đăng ký: 19.000đ
Phí duy trì/năm: 170.000đ

Gia hạn 1 năm: 190k
.worksĐăng ký: 138.000đ
Phí duy trì/năm: 680.000đ

Đăng ký: 219.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 740.000 đ
.worldĐăng ký: 92.000đ
Phí duy trì/năm: 664.000 đ

Đăng ký: 159.000 đ
Phí duy trì/năm: 709.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 740.000 đ
.xyz
Đăng ký: 29.000đ
Phí duy trì/năm: 271.000 đ

Đăng ký: 29.000 đ
Phí duy trì/năm: 289.000 đ

Đăng ký: 28.000đ
Phí duy trì/năm: 285.000đ

Đăng ký: 29,000 đ
Phí duy trì/năm: 270,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 29.000 đ
Gia hạn 1 năm: 480k
.biz
Đăng ký: 435.000 đ
Phí duy trì/năm: 435.000 đ

Đăng ký: 59.000đ
Phí duy trì/năm: 305.000đ

Đăng ký: 350,000 đ
Phí duy trì/năm: 370,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 305.000 đ
Gia hạn 1 năm: 250k
.wsĐăng ký: 686.000 đ
Phí duy trì/năm: 686.000 đ

Đăng ký: 540,000 đ
Phí duy trì/năm: 560,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 652.000 đ
.shop
Đăng ký: 809.000 đ
Phí duy trì/năm: 809.000 đ

Đăng ký: 159.000đ
Phí duy trì/năm: 890.000đ

Đăng ký: 900,000 đ
Phí duy trì/năm: 920,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 830.000 đ
.asia
Đăng ký: 59.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

Đăng ký: 98.000đ
Phí duy trì/năm: 350.000đ

Đăng ký: 380,000 đ
Phí duy trì/năm: 400,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 360.000 đ
Gia hạn 1 năm: 490k
.euĐăng ký: 298.000 đ
Phí duy trì/năm: 298.000 đ

Đăng ký: 250,000 đ
Phí duy trì/năm: 270,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 280.000 đ
.us
Đăng ký: 270.000 đ
Phí duy trì/năm: 270.000 đ

Đăng ký: 268.000đ
Phí duy trì/năm: 268.000đ

Đăng ký: 250,000 đ
Phí duy trì/năm: 270,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 205.000 đ
Gia hạn 1 năm: 250k
.ccĐăng ký: 289.000 đ
Phí duy trì/năm: 289.000 đ

Đăng ký: 770,000 đ
Phí duy trì/năm: 790,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 535.000 đ
.tv
Đăng ký: 839.000 đ
Phí duy trì/năm: 839.000 đ

Đăng ký: 935.000đ
Phí duy trì/năm: 935.000đ

Đăng ký: 890,000 đ
Phí duy trì/năm: 910,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 829.000 đ
Gia hạn 1 năm: 1.040k
.frĐăng ký: 310.000 đ
Phí duy trì/năm: 310.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 570.000 đ
.caĐăng ký: 578.000 đ
Phí duy trì/năm: 578.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 385.000 đ
.com.sgĐăng ký: 1.045.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.045.000 đ

.sgĐăng ký: 1.045.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.045.000 đ

.net.ukĐăng ký: 299.000 đ
Phí duy trì/năm: 299.000 đ

.co.ukĐăng ký: 299.000 đ
Phí duy trì/năm: 299.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 205.000 đ
.org.ukĐăng ký: 299.000 đ
Phí duy trì/năm: 299.000 đ

.ltd.ukĐăng ký: 299.000 đ
Phí duy trì/năm: 299.000 đ

.plc.ukĐăng ký: 299.000 đ
Phí duy trì/năm: 299.000 đ

.me.ukĐăng ký: 299.000 đ
Phí duy trì/năm: 299.000 đ

.inĐăng ký: 326.000 đ
Phí duy trì/năm: 326.000 đ

Đăng ký: 280,000 đ
Phí duy trì/năm: 300,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 340.000 đ
.unoĐăng ký: 784.000 đ
Phí duy trì/năm: 784.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 445.000 đ
.co.inĐăng ký: 260.000 đ
Phí duy trì/năm: 260.000 đ

Đăng ký: 180,000 đ
Phí duy trì/năm: 200,000 đ

.net.inĐăng ký: 260.000 đ
Phí duy trì/năm: 260.000 đ

Đăng ký: 180,000 đ
Phí duy trì/năm: 200,000 đ

.org.inĐăng ký: 260.000 đ
Phí duy trì/năm: 260.000 đ

Đăng ký: 180,000 đ
Phí duy trì/năm: 200,000 đ

.firm.inĐăng ký: 260.000 đ
Phí duy trì/năm: 260.000 đ

Đăng ký: 180,000 đ
Phí duy trì/năm: 200,000 đ

.gen.inĐăng ký: 260.000 đ
Phí duy trì/năm: 260.000 đ

Đăng ký: 180,000 đ
Phí duy trì/năm: 200,000 đ

.ind.inĐăng ký: 260.000 đ
Phí duy trì/năm: 260.000 đ

Đăng ký: 180,000 đ
Phí duy trì/năm: 200,000 đ

.nom.coĐăng ký: 888.000 đ
Phí duy trì/năm: 888.000 đ

.net.coĐăng ký: 888.000 đ
Phí duy trì/năm: 888.000 đ

.mobi
Đăng ký: 447.000 đ
Phí duy trì/năm: 447.000 đ

Đăng ký: 455.000đ
Phí duy trì/năm: 455.000đ

Đăng ký: 430,000 đ
Phí duy trì/năm: 450,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 460.000 đ
Gia hạn 1 năm: 570k
.com.twĐăng ký: 888.000 đ
Phí duy trì/năm: 888.000 đ

.idv.twĐăng ký: 888.000 đ
Phí duy trì/năm: 888.000 đ

.game.twĐăng ký: 888.000 đ
Phí duy trì/năm: 888.000 đ

.ebiz.twĐăng ký: 888.000 đ
Phí duy trì/năm: 888.000 đ

.club.twĐăng ký: 888.000 đ
Phí duy trì/năm: 888.000 đ

.twĐăng ký: 1.045.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.045.000 đ

Đăng ký: 975.000đ
Phí duy trì/năm: 975.000đ

Đăng ký: 950,000 đ
Phí duy trì/năm: 970,000 đ

.dentistĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 832.000 đ
.lawyerĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 885.000 đ
.attorneyĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 890.000 đ
.picsĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 680.000 đ
.newsĐăng ký: 545.000 đ
Phí duy trì/năm: 545.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 250.000 đ
.collegeĐăng ký: 1.493.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.493.000 đ

.fansĐăng ký: 1.656.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.656.000 đ

.feedbackĐăng ký: 9.850.000 đ
Phí duy trì/năm: 9.850.000 đ

.funĐăng ký: 49.000 đ
Phí duy trì/năm: 519.000 đ

Đăng ký: 450.000đ
Phí duy trì/năm: 450.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 70.000 đ
.loveĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

.protectionĐăng ký: 65.347.000 đ
Phí duy trì/năm: 65.347.000 đ

.reitĐăng ký: 32.685.000 đ
Phí duy trì/năm: 32.685.000 đ

.rentĐăng ký: 1.493.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.493.000 đ

.securityĐăng ký: 65.347.000 đ
Phí duy trì/năm: 65.347.000 đ

.theatreĐăng ký: 16.354.000 đ
Phí duy trì/năm: 16.354.000 đ

.ticketsĐăng ký: 11.455.000 đ
Phí duy trì/năm: 11.455.000 đ

.bankĐăng ký: 22.070.000 đ
Phí duy trì/năm: 22.070.000 đ

.#VALUE! insuranceĐăng ký: 22.070.000 đ
Phí duy trì/năm: 22.070.000 đ

.#VALUE! telĐăng ký: 319.000 đ
Phí duy trì/năm: 319.000 đ

.socialĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 880.000 đ
.immoĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.nameĐăng ký: 298.000 đ
Phí duy trì/năm: 298.000 đ

Đăng ký: 220,000 đ
Phí duy trì/năm: 240,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 235.000 đ
.me
Đăng ký: 653.000 đ
Phí duy trì/năm: 653.000 đ

Đăng ký: 720,000 đ
Phí duy trì/năm: 740,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 711.000 đ
Gia hạn 1 năm: 860k
.oneĐăng ký: 235.000 đ
Phí duy trì/năm: 235.000 đ

.richĐăng ký: 70.223.000 đ
Phí duy trì/năm: 70.223.000 đ

Đăng ký: 62.200.000đ
Phí duy trì/năm: 62.200.000đ

.luxuryĐăng ký: 16.004.000 đ
Phí duy trì/năm: 16.004.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 14.180.000 đ
.bioĐăng ký: 1.492.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.492.000 đ

.styleĐăng ký: 268.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.menĐăng ký: 88.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

.downloadĐăng ký: 88.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 770.000 đ
Gia hạn 1 năm: 870k
.beerĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Gia hạn 1 năm: 800k
.pizzaĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.199.000 đ

.betĐăng ký: 382.000 đ
Phí duy trì/năm: 382.000 đ

.dateĐăng ký: 88.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 880.000 đ
Gia hạn 1 năm: 1.090k
.reviewĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

.gameĐăng ký: 9.821.000 đ
Phí duy trì/năm: 9.821.000 đ

.forsaleĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 740.000 đ
.physioĐăng ký: 1.983.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.983.000 đ

.creditcardĐăng ký: 3.256.000 đ
Phí duy trì/năm: 3.256.000 đ

Đăng ký: 3.630.000đ
Phí duy trì/năm: 3.630.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 3.690.000 đ
.faithĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

.lgbtĐăng ký: 1.001.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.001.000 đ

.xxx
Đăng ký: 2.972.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.972.000 đ

Đăng ký: 2.620.000đ
Phí duy trì/năm: 2.620.000đ

Đăng ký: 2,730,000 đ
Phí duy trì/năm: 2,750,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.540.000 đ
.hamburgĐăng ký: 1.600.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.600.000 đ

.londonĐăng ký: 1.568.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.568.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.107.000 đ
.mortgageĐăng ký: 1.068.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.068.000 đ

Đăng ký: 900.000đ
Phí duy trì/năm: 900.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.184.000 đ
.degreeĐăng ký: 1.068.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.068.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.036.000 đ
.barĐăng ký: 1.656.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.656.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.977.000 đ
Gia hạn 1 năm: 2.170k
.buildĐăng ký: 1.999.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.999.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.775.000 đ
.greenĐăng ký: 1.656.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.656.000 đ

Đăng ký: 1.435.000đ
Phí duy trì/năm: 1.435.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.219.000 đ
.redĐăng ký: 382.000 đ
Phí duy trì/năm: 382.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 385.000 đ
.shikshaĐăng ký: 382.000 đ
Phí duy trì/năm: 382.000 đ

.kimĐăng ký: 382.000 đ
Phí duy trì/năm: 382.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 385.000 đ
.blueĐăng ký: 382.000 đ
Phí duy trì/năm: 382.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 364.000 đ
.pinkĐăng ký: 382.000 đ
Phí duy trì/năm: 382.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 385.000 đ
.onlĐăng ký: 523.000 đ
Phí duy trì/năm: 523.000 đ

.nagoyaĐăng ký: 326.000 đ
Phí duy trì/năm: 326.000 đ

.okinawaĐăng ký: 490.000 đ
Phí duy trì/năm: 490.000 đ

Đăng ký: 270.000đ
Phí duy trì/năm: 270.000đ

.ryukyuĐăng ký: 490.000 đ
Phí duy trì/năm: 490.000 đ

.clubĐăng ký: 49.000 đ
Phí duy trì/năm: 315.000 đ

Đăng ký: 29.000đ
Phí duy trì/năm: 360.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 364.000 đ
.audioĐăng ký: 3.289.000 đ
Phí duy trì/năm: 3.289.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 3.018.000 đ
.futbolĐăng ký: 300.000 đ
Phí duy trì/năm: 300.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 385.000 đ
.juegosĐăng ký: 9.821.000 đ
Phí duy trì/năm: 9.821.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 8.930.000 đ
.picturesĐăng ký: 268.000 đ
Phí duy trì/năm: 268.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 325.000 đ
.equipmentĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.galleryĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.graphicsĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.bandĐăng ký: 545.000 đ
Phí duy trì/năm: 545.000 đ

.dietĐăng ký: 3.289.000 đ
Phí duy trì/năm: 3.289.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 3.048.000 đ
.reviewsĐăng ký: 545.000 đ
Phí duy trì/năm: 545.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 880.000 đ
.danceĐăng ký: 545.000 đ
Phí duy trì/năm: 545.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.169.000 đ
.actorĐăng ký: 888.000 đ
Phí duy trì/năm: 888.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 890.000 đ
.hausĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.restĐăng ký: 839.000 đ
Phí duy trì/năm: 839.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 947.000 đ
.christmasĐăng ký: 1.003.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.003.000 đ

Đăng ký: 1.380.000đ
Phí duy trì/năm: 1.380.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.620.000 đ
.blackfridayĐăng ký: 3.289.000 đ
Phí duy trì/năm: 3.289.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 3.070.000 đ
.menuĐăng ký: 839.000 đ
Phí duy trì/năm: 839.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 888.000 đ
.loansĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.179.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.338.000 đ
.energyĐăng ký: 515.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.179.000 đ

.archiĐăng ký: 1.492.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.492.000 đ

.associatesĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 731.000 đ
.digitalĐăng ký: 284.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.toysĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.184.000 đ
.wtfĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.tradeĐăng ký: 88.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 722.000 đ
.countryĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 740.000 đ
.giftĐăng ký: 458.000 đ
Phí duy trì/năm: 458.000 đ

Đăng ký: 460,000 đ
Phí duy trì/năm: 480,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 474.000 đ
.vacationsĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.guruĐăng ký: 284.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.landĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Đăng ký: 690,000 đ
Phí duy trì/năm: 710,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.bikeĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.plumbingĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.180.000 đ
.singlesĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 709.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.cameraĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.180.000 đ
.estateĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.contractorsĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.constructionĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.domainsĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.academyĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Đăng ký: 690,000 đ
Phí duy trì/năm: 710,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.computerĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Đăng ký: 690,000 đ
Phí duy trì/năm: 710,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.trainingĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.buildersĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.cashĐăng ký: 284.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.mediaĐăng ký: 268.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Đăng ký: 690,000 đ
Phí duy trì/năm: 710,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 731.000 đ
.coffeeĐăng ký: 414.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.clothingĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.webcamĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 722.000 đ
.co.comĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 740.000 đ
.enterprisesĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.tattooĐăng ký: 1.003.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.003.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 846.000 đ
.shoesĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.118.000 đ
.sexyĐăng ký: 839.000 đ
Phí duy trì/năm: 839.000 đ

Đăng ký: 1.120.000đ
Phí duy trì/năm: 1.120.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.273.000 đ
.limoĐăng ký: 1.199.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.199.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.169.000 đ
.holdingsĐăng ký: 1.166.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.166.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.169.000 đ
.venturesĐăng ký: 515.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.169.000 đ
.diamondsĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.169.000 đ
.voyageĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.169.000 đ
.careersĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.045.000 đ
.financeĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.820.000 đ
.financialĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.furnitureĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.leaseĐăng ký: 1.166.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.166.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.186.000 đ
.fundĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.166.000 đ

.investmentsĐăng ký: 515.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.179.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.179.000 đ
.taxĐăng ký: 515.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.capitalĐăng ký: 515.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.claimsĐăng ký: 1.166.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.166.000 đ

.clinicĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.condosĐăng ký: 1.166.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.166.000 đ

.deliveryĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.dentalĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.engineeringĐăng ký: 515.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.expertĐăng ký: 284.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.169.000 đ
.holidayĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.169.000 đ
.insureĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.maisonĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.restaurantĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.surgeryĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.tiendaĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.universityĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.183.000 đ
.bayernĐăng ký: 1.130.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.130.000 đ

.cruisesĐăng ký: 1.166.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.166.000 đ

.flightsĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.blackĐăng ký: 1.166.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.166.000 đ

Đăng ký: 1.090.000đ
Phí duy trì/năm: 1.090.000đ

.villasĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.healthcareĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.codesĐăng ký: 284.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.169.000 đ
.viajesĐăng ký: 1.166.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.166.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.169.000 đ
.partnersĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.photographyĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.technologyĐăng ký: 159.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.photosĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.lightingĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.directoryĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.todayĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.tipsĐăng ký: 268.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 504.000 đ
.companyĐăng ký: 209.000 đ
Phí duy trì/năm: 209.000 đ

Đăng ký: 450,000 đ
Phí duy trì/năm: 470,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.systemsĐăng ký: 159.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 504.000 đ
.managementĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.centerĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.supportĐăng ký: 219.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.solutionsĐăng ký: 219.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 504.000 đ
.cityĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

.gratisĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Đăng ký: 480.000đ
Phí duy trì/năm: 480.000đ

.networkĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

.ninjaĐăng ký: 449.000 đ
Phí duy trì/năm: 449.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 474.000 đ
.reisenĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

.reportĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 505.000 đ
.ripĐăng ký: 449.000 đ
Phí duy trì/năm: 449.000 đ

.schuleĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

.suppliesĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

.supplyĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

.hiphopĐăng ký: 3.289.000 đ
Phí duy trì/năm: 3.289.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 3.135.000 đ
.educationĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.internationalĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.exposedĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

.instituteĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 485.000 đ
.accountantĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

.airforceĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.armyĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.auctionĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.cardsĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.careĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.casaĐăng ký: 189.000 đ
Phí duy trì/năm: 189.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 650.000 đ
.cateringĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.churchĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Gia hạn 1 năm: 1.040k
.cleaningĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Đăng ký: 1.040.000đ
Phí duy trì/năm: 1.040.000đ

.communityĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.consultingĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 740.000 đ
.coolĐăng ký: 284.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.dealsĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.directĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.discountĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.engineerĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 880.000 đ
.eventsĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.exchangeĐăng ký: 268.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.failĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.farmĐăng ký: 268.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.fishĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.fishingĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 740.000 đ
.fitnessĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.giftsĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.115.000 đ
.givesĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.gripeĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.guideĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.hostingĐăng ký: 9.821.000 đ
Phí duy trì/năm: 9.821.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 8.500.000 đ
.immobilienĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 875.000 đ
.industriesĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.lifeĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 709.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 750.000 đ
.limitedĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.marketĐăng ký: 709.000 đ
Phí duy trì/năm: 709.000 đ

.marketing
Đăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Đăng ký: 975.000đ
Phí duy trì/năm: 975.000đ

Đăng ký: 690,000 đ
Phí duy trì/năm: 710,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 711.000 đ
.modaĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 740.000 đ
.navyĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.partsĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.productionsĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.propertiesĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.propertyĐăng ký: 3.289.000 đ
Phí duy trì/năm: 3.289.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 5.484.000 đ
.republicanĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.sarlĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.softwareĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 880.000 đ
.toolsĐăng ký: 414.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.vetĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.visionĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.watchĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.yogaĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 675.000 đ
.foundationĐăng ký: 284.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.placeĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

.townĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 731.000 đ
.campĐăng ký: 1.199.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.199.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.180.000 đ
.guitarsĐăng ký: 3.289.000 đ
Phí duy trì/năm: 3.289.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 5.484.000 đ
.solarĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.184.000 đ
.bidĐăng ký: 88.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 770.000 đ
.horseĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 694.000 đ
.surfĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 612.000 đ
.zoneĐăng ký: 284.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Đăng ký: 690,000 đ
Phí duy trì/năm: 710,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.houseĐăng ký: 268.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.cabĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.floristĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.glassĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.180.000 đ
.rentalsĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.repairĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.boutiqueĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.cheapĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 709.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 739.000 đ
.kaufenĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.654.000 đ
.partyĐăng ký: 88.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 711.000 đ
.scienceĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 667.000 đ
.cricketĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.657.000 đ
.winĐăng ký: 88.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 667.000 đ
Gia hạn 1 năm: 870k
.loanĐăng ký: 88.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

.racingĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

.cafeĐăng ký: 268.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.chatĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.dogĐăng ký: 284.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.expressĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 750.000 đ
.mbaĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.moneyĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.plusĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.schoolĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.showĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.teamĐăng ký: 284.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.cookingĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 740.000 đ
.fashionĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 880.000 đ
.fitĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

.gardenĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 880.000 đ
.rodeoĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 740.000 đ
.vodkaĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 694.000 đ
.studyĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

.coursesĐăng ký: 839.000 đ
Phí duy trì/năm: 839.000 đ

.pokerĐăng ký: 1.166.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.166.000 đ

Đăng ký: 1.140.000đ
Phí duy trì/năm: 1.140.000đ

.apartmentsĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.bingoĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.coachĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.couponsĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.166.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.115.000 đ
.golfĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.hockeyĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.jewelryĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.legalĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.memorialĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.SalonĐăng ký: 1.199.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.199.000 đ

.taxiĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.115.000 đ
.tennisĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.theaterĐăng ký: 1.182.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.toursĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.vinĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.400.000 đ
.wineĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.182.000 đ

.sydneyĐăng ký: 1.959.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.959.000 đ

.organicĐăng ký: 2.155.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.155.000 đ

.voteĐăng ký: 2.155.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.155.000 đ

.votoĐăng ký: 2.155.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.155.000 đ

.adultĐăng ký: 2.646.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.646.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.427.000 đ
.pornĐăng ký: 2.646.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.646.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.427.000 đ
.sexĐăng ký: 2.646.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.646.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.427.000 đ
.filmĐăng ký: 2.547.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.547.000 đ

.goldĐăng ký: 349.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.179.000 đ

Gia hạn 1 năm: 2.900k
.tiresĐăng ký: 2.179.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.179.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.352.000 đ
.lottoĐăng ký: 40.850.000 đ
Phí duy trì/năm: 40.850.000 đ

.autoĐăng ký: 65.347.000 đ
Phí duy trì/năm: 65.347.000 đ

.carĐăng ký: 65.347.000 đ
Phí duy trì/năm: 65.347.000 đ

.carsĐăng ký: 65.347.000 đ
Phí duy trì/năm: 65.347.000 đ

.businessĐăng ký: 209.000 đ
Phí duy trì/năm: 209.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 3.290.000 đ
.doctorĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.179.000 đ

.footballĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

.fyiĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

.gmbhĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.groupĐăng ký: 300.000 đ
Phí duy trì/năm: 300.000 đ

.hospitalĐăng ký: 1.166.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.166.000 đ

.jetztĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

.ltdĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

.reiseĐăng ký: 2.179.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.179.000 đ

.runĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 800.000 đ
.shoppingĐăng ký: 709.000 đ
Phí duy trì/năm: 709.000 đ

.soccerĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

.casinoĐăng ký: 1.329.000 đ
Phí duy trì/năm: 3.256.000 đ

Đăng ký: 3.570.000đ
Phí duy trì/năm: 3.570.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 3.799.000 đ
.momĐăng ký: 839.000 đ
Phí duy trì/năm: 839.000 đ

.flowersĐăng ký: 3.289.000 đ
Phí duy trì/năm: 3.289.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 3.150.000 đ
.globalĐăng ký: 1.656.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.656.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.770.000 đ
.democratĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.568.000 đ
.studioĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.saleĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 828.000 đ
.rocksĐăng ký: 300.000 đ
Phí duy trì/năm: 300.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 282.000 đ
.pubĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 740.000 đ
.gamesĐăng ký: 449.000 đ
Phí duy trì/năm: 449.000 đ

.familyĐăng ký: 545.000 đ
Phí duy trì/năm: 545.000 đ

.videoĐăng ký: 545.000 đ
Phí duy trì/năm: 545.000 đ

Gia hạn 1 năm: 800k
.streamĐăng ký: 88.000 đ
Phí duy trì/năm: 349.000 đ

.buzzĐăng ký: 839.000 đ
Phí duy trì/năm: 839.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 890.000 đ
.bestĐăng ký: 59.000 đ
Phí duy trì/năm: 519.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 219.000 đ
.tubeĐăng ký: 676.000 đ
Phí duy trì/năm: 676.000 đ

.earthĐăng ký: 519.000 đ
Phí duy trì/năm: 519.000 đ

.ngoĐăng ký: 1.003.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.003.000 đ

.ongĐăng ký: 1.003.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.003.000 đ

.miamiĐăng ký: 415.000 đ
Phí duy trì/năm: 415.000 đ

.travelĐăng ký: 1.329.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.636.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.870.000 đ
.cloudĐăng ký: 619.000 đ
Phí duy trì/năm: 619.000 đ

Đăng ký: 340.000đ
Phí duy trì/năm: 340.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 589.000 đ
.proĐăng ký: 382.000 đ
Phí duy trì/năm: 382.000 đ

Đăng ký: 355.000đ
Phí duy trì/năm: 355.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 119.000 đ
.ceoĐăng ký: 2.309.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.309.000 đ

Đăng ký: 2.485.000đ
Phí duy trì/năm: 2.485.000đ

.fmĐăng ký: 2.799.000 đ
Phí duy trì/năm: 2.799.000 đ

.camĐăng ký: 480.000 đ
Phí duy trì/năm: 480.000 đ

.desiĐăng ký: 419.000 đ
Phí duy trì/năm: 419.000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 419.000 đ
.icuĐăng ký: 186.000 đ
Phí duy trì/năm: 186.000 đ

.saarlandĐăng ký: 575.000 đ
Phí duy trì/năm: 575.000 đ

.pwĐăng ký: 519.000 đ
Phí duy trì/năm: 519.000 đ

Đăng ký: 40.000đ
Phí duy trì/năm: 475.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 213.000 đ
.net.twĐăng ký: 888.000 đ
Phí duy trì/năm: 888.000 đ

.kiwiĐăng ký: 1.078.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.078.000 đ

.ecoĐăng ký: 1.656.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.656.000 đ

.org.twĐăng ký: 888.000 đ
Phí duy trì/năm: 888.000 đ

.rehabĐăng ký: 725.000 đ
Phí duy trì/năm: 725.000 đ

.petĐăng ký: 382.000 đ
Phí duy trì/năm: 382.000 đ

.promoĐăng ký: 382.000 đ
Phí duy trì/năm: 382.000 đ

.skiĐăng ký: 1.002.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.002.000 đ

.ioĐăng ký: 1.829.000 đ
Phí duy trì/năm: 1.829.000 đ

.appĐăng ký: 509.000 đ
Phí duy trì/năm: 509.000 đ

.tel
Đăng ký: 338.000đ
Phí duy trì/năm: 338.000đ

Đăng ký: 310,000 đ
Phí duy trì/năm: 330,000 đ

Phí duy trì/năm đầu: 385.000 đ
Gia hạn 1 năm: 510k
.beĐăng ký: 400.000đ
Phí duy trì/năm: 400.000đ

.vcĐăng ký: 940.000đ
Phí duy trì/năm: 940.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 990.000 đ
.cnĐăng ký: 1.015.000đ
Phí duy trì/năm: 1.015.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 213.000 đ
.mnĐăng ký: 1.120.000đ
Phí duy trì/năm: 1.120.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.184.000 đ
.vegasĐăng ký: 1.155.000đ
Phí duy trì/năm: 1.155.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 1.480.000 đ
.czĐăng ký: 1.220.000đ
Phí duy trì/năm: 1.220.000đ

.mxĐăng ký: 1.320.000đ
Phí duy trì/năm: 1.320.000đ

.scĐăng ký: 2.620.000đ
Phí duy trì/năm: 2.620.000đ

Phí duy trì/năm đầu: 2.515.000 đ
.cmĐăng ký: 2.830.000đ
Phí duy trì/năm: 2.830.000đ

.hivĐăng ký: 4.275.000đ
Phí duy trì/năm: 4.275.000đ

.bzPhí duy trì/năm đầu: 610.000 đ
.esPhí duy trì/năm đầu: 280.000 đ
.dePhí duy trì/năm đầu: 280.000 đ
.com.ruPhí duy trì/năm đầu: 280.000 đ
.sxPhí duy trì/năm đầu: 880.000 đ
.nlPhí duy trì/năm đầu: 227.000 đ
.in.netPhí duy trì/năm đầu: 215.000 đ
.laPhí duy trì/năm đầu: 888.000 đ
.ukPhí duy trì/năm đầu: 217.000 đ
.berlinPhí duy trì/năm đầu: 1.480.000 đ
.bharatPhí duy trì/năm đầu: 240.000 đ
.capetownPhí duy trì/năm đầu: 651.000 đ
.cn.comPhí duy trì/năm đầu: 969.000 đ
.co.dePhí duy trì/năm đầu: 270.000 đ
.com.dePhí duy trì/năm đầu: 199.000 đ
.durbanPhí duy trì/năm đầu: 650.000 đ
.enegryPhí duy trì/năm đầu: 2.152.000 đ
.jobsPhí duy trì/năm đầu: 3.550.000 đ
.joburgPhí duy trì/năm đầu: 651.000 đ
.nycPhí duy trì/năm đầu: 694.000 đ
.quebecPhí duy trì/năm đầu: 880.000 đ
.sagathanPhí duy trì/năm đầu: 309.000 đ
.shabakaPhí duy trì/năm đầu: 419.000 đ
.soyPhí duy trì/năm đầu: 740.000 đ
.tokyoPhí duy trì/năm đầu: 415.000 đ
.wangPhí duy trì/năm đầu: 309.000 đ
.com.auPhí duy trì/năm đầu: 630.000 đ
.Tên miền Tiếng Việt .comPhí duy trì/năm đầu: 308.000 đ
.Tên miền Tiếng Việt .netPhí duy trì/năm đầu: 308.000 đ
.Tên miền Tiếng Việt .infoPhí duy trì/năm đầu: 308.000 đ
.tkPhí duy trì/năm đầu: 0 đ
.itPhí duy trì/năm đầu: 1.000.000 đ
.salonPhí duy trì/năm đầu: 1.170.000 đ
.pagePhí duy trì/năm đầu: 950.000 đ
.devPhí duy trì/năm đầu: 600.000 đ

Tên miền và Hosting Việt Nam Giá rẻ. Hosting Chất lượng cao. Hosting Tốt nhất.

Tổng hợp Bảng giá Hosting giá rẻ 2020StableHost

GreenGeeks

HawkHost

A2 Hosting

HostGator

DreamHost

GoDaddy

bluehost

Hostinger

Namecheap